• English
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
ข้อกำหนดการใช้งาน

 

ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับ www.gatesunitta.com

 

1. การยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้คนใดก็ตามที่ใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้("ผู้ใช้" หรือ "คุณ") และ เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย รวมถึงบริษัทย่อยที่ปฏิบัติงานผ่านหน่วยธุรกิจของ เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย ("เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย") เมื่อผู้ใช้ได้เข้าใช้งาน เลือดูข้อมูล และ/หรือใช้งานไซต์นี้ ("ไซต์") ถือว่าผู้ใช้ยอมรับว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และิยินยอมที่จะได้รับผลผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ยินยอมในข้อกำหนดเหล่านี้ ห้ามใช้งานไซต์นี้ ข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ในไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสิงคโปร์และสนธิสัญญาระดับสากล

 

2. กฎหมายที่บังคับใช้ การฟ้องร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์แห่งนี้ และการใช้งานไซต์แห่งนี้ รวมถึงข้อมูลภายในเว็บไซต์ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ โดยไม่พิจารณาถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมายอื่นๆ

 

3. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายแทนบริการ และโลโก้ ("เครื่องหมายการค้า") ที่ใช้และจัดแสดงในไซต์แห่งนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย และบริษัทอื่นๆ เนื้อหาทั้งหมดในไซต์แห่งนี้ไม่สามารถตีความทั้งโดยนัย ตามหลักกฎหมายปิดปาก หรือในลักษณะอื่นใดได้ว่าเป็นการมอบลิขสิทธ์หรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่แสดงไว้ในไซต์นี้ หากไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ห้ามนำเครื่องหมายการค้าของ เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย ไปใช้งานในทุกรูปแบบหากไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย ห้ามนำเครื่องหมายการค้าใดๆ ของ เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย เพื่อใช้ทำเป็นลิงก์แบบ "ต่อตรง" มาถึงไซต์นี้หรือไซต์อื่นๆ ของ เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย

 

4. การลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก ไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ไซต์ที่ลิงก์ไปถึงนั้นไม่ได้อยู่ในความควบคุมของ เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย และ เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ในไซต์ที่ลิงก์ไปถึง ลิงก์ใดๆ ที่อยู่ในไซต์ที่ลิงก์ไปถึง การเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดตใดๆ กับไซต์ที่ลิงก์ไปถึง หรือการส่งข้อมูลใดๆ จากไซต์ลิงก์ไปถึง เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย มอบลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อความสะดวกเท่านั้น และการระบุลิงก์ดังกล่าวไม่ได้แสดงว่า เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย ให้การสนับสนุนไซต์เหล่านั้นแต่อย่างใด

 

5. ข้อจำกัดในการใช้งาน ลิขสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่เตรียมไว้ให้บนไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย หรือผู้สร้างข้อมูลดั้งเดิม หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ตีพิมพ์ซ้ำ ดาวน์โหลด จัดแสดง หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดในทุกรูปแบบหรือวิธีการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์ เชิงกล การถ่ายเอกสาร การบันทึก หรืออื่นๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ "สร้างไซต์เลียนแบบ" ข้อมูลใดๆ ที่อยู่บนไซต์นี้ไปยังไซต์อื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย

 

6. ประกาศจำกัดการรับผิดชอบในการรับประกัน แม้ว่า เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยเอาไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้ การให้บริการข้อมูลในไซต์นี้อยู่ในรูปแบบ "ตามที่เป็น" โดยเราไม่รับประกันในลักษณะใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยเพื่อรับรองความสามารถในการค้า ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งเราไม่รับผิดชอบในสิทธิ์ใดๆ เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย ไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนรับรองการใช้งาน ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือผลจากการใช้งานข้อมูลในไซต์นี้หรือไซต์อื่นๆ ที่ลิงก์มายังไซต์นี้ ข้อผูกพันและความรับผิดชอบของ เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย ในผลิตภัณฑ์หรือบริการของ เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย ได้รับการควบคุมโดยข้อตกลงที่ทำขึ้นจากการขายหรือมอบลิขสิทธิ์เท่านั้น เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุหมายเลขไว้ในไซต์จะมีพร้อมให้บริการ การยืนยันความพร้อมในการส่งมอบผลิตภัณฑ์จะต้องกระทำในขั้นตอนการสั่งซื้อ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการเห็นชอบหรือปฏิเสธจาก เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย

 

7. การเข้ารหัส/ความปลอดภัยของข้อมูลที่ลงทะเบียนกับไซต์ ส่วนการลงทะเบียนของไซต์นี้มีมาตรการความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งใช้งานได้ผ่านบราวเซอร์ของผู้ซื้อ บริเวณอื่นๆ ของไซต์นั้นเปิดให้บริการแก่สาธารณะ ถ้าผู้ใช้ไซต์รับเนื้อหาที่ต้องผ่านการลงทะเบียน ตัวแทนจำหน่ายอาจติดต่อผู้ใช้ไซต์เพื่อให้ความช่วยเหลือตามที่ร้องขอหรือตามที่เห็นสมควรตามคำขอรับข้อมูลจาก เกทส์ ยูนิทตะ เอเชีย